تاکسیرانی تهران
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
استعلام کرایه خطوط

کد خط :
مبدا :
مقصد :
نرخ کرایه سواری(ریال):
نرخ کرایه ون(ریال):